main  maestros & DJ's program & prices   registration  contact    

Registration is OPEN!!!

Регистрация началась!!!


Reģistrācija  ir sākusies!!! 


NB!!! EN
  1. Registration opens on January 14th, 2019 at 10.00 (UTC+2) and closes on April 28th, 2019 at 24.00
  2. Registration for classes is done with a partner. Couples will register together to all the classes they wish to attend together with a single form. Only one filled out form per couple is required. The person filling the registration form will receive a bill that includes registration fees for both people.
  3. If you register to different classes with different people, you will have to fill a separate registration form for each partner. In other words, you must register to each class with only one partner per registration form.
  4. You can purchase the Milonga Full Pass at a special price with the registration form. During the festival, only individual tickets to milongas are sold at the door.

After filling out the form, check to see that the information given is correct. Accepting the reservation means your registration is final and that you accept the terms of cancellation* of the RTF festival.
After you have checked and accepted your registration you will receive a registration summary and a bill via e-mail. From that moment, you have 10 days to pay your bill. For registrations done after April 1st, 2019, the bill has to be paid immediately. If the bill is not paid, your registration will be cancelled.
After you have paid your bill, you will receive a receipt of your payment via e-mail.

*Terms of cancellation
All cancellations of classes are done by email to <info@hicentrs.lv>.
Cancellations made before February 28th, 2019 will receive a 100% refund of the price paid. Cancellations made between March 1st and March 28th, 2019 will receive a 75% refund of the price paid. Cancellations made between March 29th and April 18th, 2019 will receive a 50% refund of the price paid; however, a 5 € handling fee will be charged from each cancellation. For cancellations made after April 18th, 2019, no refunds will be are given.

Thank you for your registration. We hope to see you dancing in Riga in May!


NB!!! RU

1. Регистрация открывается 14 января 2019 года в 10.00 (UTC + 2) и закрывается 28 апреля 2019 года в 24.00.
2. Регистрация на занятия осуществляется с партнером. Пары регистрируются вместе на все классы, которые они хотят посещать вместе, используя одну форму. Одной заполненной формы на пару достаточно. Человек, заполняющий регистрационную форму, получит счет, который включает регистрационные сборы для обоих людей.
​3. Если вы регистрируетесь на разные классы с разными людьми, вам нужно будет заполнить отдельную регистрационную форму для каждого партнера. Таким образом, вы можете зарегистрироваться на занятия только с одним человеком на регистрационную форму.
4. Вы можете приобрести Милонга-пасс по специальной цене, используя регистрационную форму.
Во время фестиваля у дверей продаются только отдельные билеты на милонги.

После заполнения формы убедитесь, что предоставленная информация верна. Подтверждение бронирования означает, что ваша регистрация является окончательной и что вы принимаете условия отмены участия* в фестивале RTF.

После того, как вы проверили и приняли вашу регистрацию, вы получите сводку регистрации и счет по электронной почте. У вас есть 10 дней, чтобы оплатить счет. Для регистрации после 1 апреля 2019 года счет должен быть оплачен немедленно. Если счет не оплачен, ваша регистрация будет отменена.
​ После оплаты счета вы получите квитанцию об оплате по электронной почте.
* Условия отмены
Все отмены занятий осуществляются по электронной почте info@hicentrs.lv.
Отмены, сделанные до 28.02.2019, возвращают 100% цены, за отмены, сделанные до 28.03.2019, будут возвращены 75% цены, а отмены, сделанные до 18.04.2019, возвращаются в размере 50%. Тем не менее, 5 евро сбор за обработку взимается с каждой отмены. При отмене после 18.04.2019 возврат средств не производится.

Спасибо за регистрацию и добро пожаловать на танцы в Риге в мае!


NB!!! LV

1. Reģistrācija sākas 2019. gada 14. janvārī plkst. 10.00 (UTC + 2) un tiek slēgta 2019. gada 28. aprīlī plkst. 24.00.
2. Reģistrācija klasēm tiek veikta ar partneri. Pāri reģistrējas kopā uz visām klasēm, kuras viņi vēlas apmeklēt, izmantojot vienu veidlapu. Pārim pietiek ar vienu aizpildītu veidlapu. Persona, kas aizpilda reģistrācijas veidlapu, saņems rēķinu, kas ietver reģistrācijas maksu abiem cilvēkiem.
3. Ja reģistrējaties dažādās klasēs ar dažādiem cilvēkiem, katram partnerim būs jāaizpilda atsevišķa reģistrācijas veidlapa. Tātad, Jūs varat reģistrēties klasēm tikai ar ar vienu personu katrā reģistrācijas veidlapā.
4. Jūs varat iegādāties Milonga Pass ar īpašu cenu caur reģistrācijas veidlapu. Festivāla laikā pie durvīm tiek pārdotas tikai individuālas biļetes uz milongu.

Pēc veidlapas aizpildīšanas pārbaudiet, vai sniegtā informācija ir pareiza. Rezervācijas pieņemšana nozīmē, ka reģistrācija ir galīga un ka jūs piekrītat RTF festivāla atcelšanas noteikumiem. *

Kad esat pārbaudījis un pieņēmis reģistrāciju, Jūs saņemsiet reģistrācijas kopsavilkumu un rēķinu pa e-pastu. Jums ir 10 dienas, lai samaksātu rēķinu. Par reģistrāciju, kas veikta pēc 2019. gada 1. aprīļa, rēķins ir jāmaksā nekavējoties. Ja rēķins nav samaksāts, Jūsu reģistrācija tiks atcelta.
* Atcelšanas noteikumi
Visas nodarbību atcelšanas notiek caur e-pastu info@hicentrs.lv. Pie atcelšanas, kas veikta līdz 28.02.2019, 100% no cenas tiek atmaksāts, līdz 28.03.2019 75% no cenas tiks atmaksāts un līdz 18.04.2019 50% no cenas tiek atmaksāts.. Tomēr, 5 eiro apstrādes nauda tiek ņemta no katras atcelšanas summas. Par atcelšanu, kas veikta pēc 18.04.2019, nauda netiek atgriezta.


Paldies par reģistrāciju un laipni aicināti dejot Rīgā maijā!